1.-MAL MUKABİLİ ÖDEME:
Satış sözleşmesine konu olan eşyanın,ithalatçı tarafından teslim
 

2.-VESAİK MUKABİLİ ÖDEME:
Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden satıcı,sözleşme kapsamı eşyayı sevk eder ve eşya bedelinin tahsili için vesaikleri kendi ülkesindeki bankasına verir. Satıcının bankası,söz konusu vesaikleri tahsilatın yapılacağı alıcının bankasına gönderir. Alıcının bankası alıcıdan eşya bedelini tahsil eder ve vesaiki alıcıya verir. Ayrıca tahsil ettiği parayı satıcının bankasına aktarır. Alıcı (ithalatçı) ise, bankasından aldığı vesaikle eşyasını gümrükten çeker. Bu ödeme şekline göre yapılacak ithalatta,satıcı tarafından gönderilen sevk belgeleri,alıcı tarafından Türkiye'deki bankaya ibraz edilip,eşya bedeli ödendiğinde,aynı gün döviz satım belgesi veya Türk Parası transfer belgesi bankaca düzenlenir ve transfer gerçekleşmiş olur. İthalatçılar,gümrükçe onaylı gümrük giriş beyannamesini ve faturayı 180 gün içinde bankaya verip hesabı kapatırlar.

3.-PEŞİN ÖDEME:
 Bedelinin ödenmesinden sonra,satışa konu eşyanın sevkedilmesi,uluslar arası ticarette peşin ödeme olarak kabul edilir. Genellikle birbirlerini iyi tanıyan alıcı ve satıcı arasında olmaktadır. Peşin ödeme,iki şekilde yapılabilir.
    a) Havale,çek ve efektif ile ödeme:İthalatçı,ithal edeceği eşyanın bedelini kendi ülkesindeki bir bankaya yatırır. Banka,satıcının bulunduğu ülkedeki muhabirine,eşyanın bedelinin
ödenmesi talimatını verir ve satıcı muhabir bankadan parasını tahsil edip,eşyanın sevkıyatını yapar.
    b) Prefinansman:İthalatçının ihracatçıya,sevkiyattan önce finanse etmesi,uluslar arası ticarette prefinansman olarak adlandırılır. Konvertibl dövizlerle en fazla bir yıl vadeli olan bu tür ödeme şeklinde,tarım ürünlerinde 18 aya,gemi ithalatında 24 aya kadar vadeler uzayabilmektedir. Prefinansman işleminde ithalatçı,ihracatçının bankasından garanti alır ve sevkıyat gerçekleşmezse,ihracatçının bankası ana para ve buna ait libor faizi ithalatçıya öder.
 

4.-KABUL KREDİLİ ÖDEME:
Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden,satılan eşya ile ilgili olarak,satıcının bankası tarafından düzenlenen vadeli bir poliçenin,alıcı tarafından kabulünden itibaren vadeli bir akreditif açılması,kabul kredili ödeme türüdür. Satıcı satış konusu olan eşya için,eşyanın sevk edilmesinden sonra,alıcı firma adına vadeli bir poliçe düzenler. Sevkiyatla ilgili konşimento,fatura,sigorta poliçesi vb. belgelerden oluşan belgeleri poliçe ile birlikte,kendi ülkesindeki bankasına verir. Satıcının bankası,söz konusu poliçe ve belgeleri,alıcının ülkesindeki muhabir bankaya gönderir. Muhabir banka,poliçe ve vesaiki alıcının bilgisine sunar. Poliçe alıcı tarafından kabul edilir ise,bankaca 'kabul edilmiştir' şerhi yazılarak kabul edilen poliçe satıcıya intikal ettirilir. Böylece satıcı,bu vadeli ödeme için güvence almış olur. Vadeli poliçe, 30-60-90 veya 180 gün olabilir. Yani vesaikin ibrazından belirtilen süreler kadar sonra ödemede bulunabilir.
 

5.-AKREDİTİFLİ ÖDEME:
İhracatçının,sattığı eşya ile ilgili olan sevk vesaikini,kendi ülkesinde,ithalatçının bankasına aracılık eden bir bankaya tesliminden sonra, bu bankaca ibraz edilen vesaikin,akreditif şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi halinde,eşya bedelinin transferine olanak sağlanmış,dolayısıyla,kredi ve banka kredili ödeme temin edilmiş olur. Aracı banka, satıcının sattığı eşyanın bedelini tahsilde,alıcının aldığı eşyayı sözleşmeye uygun olarak ve zamanında almasında,bir garantör vasfındadır. Bu nedenle alıcı ile satıcı açısından da güven sağlamaktadır. İthalatçı ve ihracatçı, belirli bir bedel karşılığında mal veya hizmet verilmesi hususunda sözleşme yaparlar. İthalatçı kendi ülkesindeki bankasının satıcı lehine kredi açmasını temin eder. Banka ise, satıcının ülkesindeki muhabir banka aracılığı ile, ayrıntıları ithalatçı tarafından belirlenen ve kendisinin de kabul ettiği,satıcı lehine olan krediyi açar. Aracı banka satıcıya,açılan akreditif hakkında bilgi verir. Satıcı, lehine açılan akreditifi, sözleşme şartları bakımından inceler ve uygunsa,yüklemeyi yaparak,yükleme vesaikini aracı bankaya verir. Aracı banka da, yükleme vesaikini alıcının bankasına, vadesinde ödeme yapması için gönderir. Akreditifi açan banka tarafından, bu yükümlülük yerine getirilir ve işlem tamamlanır. Akreditifli ödeme şeklinde süreler,akreditif metninde açık olarak belirtilir. Üç ay,altı ay olarak belirtilen sürelerin başlangıç tarihi,akreditifin açıldığı tarihtir. Sevk tarihi ise,genelde en son yapılan yükleme tarihidir. Yükleme vesaikinin verileceği süre akreditifte açıkça belirtilmemiş ise, yüklemeden 21 gün sonra yükleme vesaikinin ilgili bankaya ibraz edilmesi gerekir.

6.-BEDELSİZ: